Menu Zavřeno

Informace k přestupu žáků

K ZÁPISU O PŘESTUP K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VE ŠKOLE PRO ŠK. ROK 2021-2022

Žádosti o přestup podané před datem 1. 3. 2021 – informace:

Pro dříve podané žádosti o přijetí k plnění povinné školní docházky v naší škole, u nichž byla vydaná Rozhodnutí o přerušení správního řízení v souladu s § 64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, bude obnoveno správní řízení po datu 30. 5. 2021, tj. od tohoto data je obnovena lhůta pro vydání Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka k plnění povinné školní docházky v naší škole. Důvodem je vydání Opatření obecné povahy č.j.: MSMT-4337/2021-6, kterým dochází k posunu vyřešení předběžné otázky (§57 zákona č. 500/2004 Sb.) tj., počet volných míst školy určených pro přestupy žáků z jiných škol.

Již vydaná Rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházky na naší škole zůstávají v platnosti. Tedy tito žáci jsou již přijati do naší školy k plnění povinné docházky.

Přijímání žáků – přestupy z jiné školy (do 6. ročníků pro šk. rok 2021/2022):

Přijímání žáků školy bude probíhat dle platných kritérií pro přijímání žáků školy účinných od 1. 3. 2021 odkaz: zde.

Toto pravidlo se vztahuje na všechny podané žádosti o přestup pro školní rok 2021/2022 vyjma již školou vydaných Rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházky.

Důvod: U všech žádostí, u nichž byla vydána Rozhodnutí o přerušení správního řízení ve věci žádosti o přijetí k plnění povinné školní docházky v naší škole, doposud nedošlo k zahájení posuzování splnění/nesplnění kritérií pro přijímání žáků k plnění povinné školní docházky v naší škole. Z tohoto důvodu bude pro zachování rovnosti přístupu a nediskriminace zahájeno správní řízení ve věci žádostí o přestup zahájeno po 30. 5. 2021, kdy budou přerušené žádosti posuzovány dle schválených kritérií společně s nově podanými žádostmi o přestup.