Menu Zavřeno

Svobodný přístup k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s Pokynem MŠMT ČR pro školské úřady, ČŠI a ředitele škol, předškolních a školských zařízení k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje ředitelka  Základní školy Beroun Wagnerovo náměstí 458,  informace zde.

Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro  ředitele škol, předškolních a školských zařízení k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (výběr)

Čl. 4

1. Ředitel školy je povinen v sídle školy, předškolního nebo školského zařízení zveřejnit na všeobecně přístupném místě následující informace:

a) údaje o svém jmenování (kdo, kdy a jak jej jmenoval)

b) vymezení své pravomoci a působnosti (§ 3 zákona č.564/2004 Sb.)

c) jméno a příjmení své nebo zástupce ředitele či administrativního pracovníka určeného k poskytování informací,  včetně spojení na něj (telefonického, faxového, elektronickou poštou), popřípadě jméno a příjmení pracovníka pověřeného přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení v souladu s  vyřizováním stížností, oznámení

d) údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání, ke kterému orgánu, v jaké lhůtě a kde lze odvolání podat, a další postup stanovený příslušnými právními předpisy

e) postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

f) postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem č.106/1999 Sb.

g) přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí

i) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti

2. Ředitel školy je v souladu s §3 zákona č.564/2004 Sb. povinen zajistit zpřístupnění výroční zprávy o činnosti školy a výroční zprávy o hospodaření školy za předcházející kalendářní rok.

3. Ředitel školy je povinen umožnit každému pořízení kopií informací uvedených v odstavci 1.

4. Ředitel školy může zveřejnit informace uvedené v odstavci 1 také jinými způsoby a může zveřejnit i další informace, které je v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. povinen poskytovat.