Menu Zavřeno

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Na Základní škole Beroun, Wagnerovo náměstí, působí školní poradenské pracoviště, které zajišťuje poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy, případně jím pověřený pracovník. Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření Programu školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. Školním psychologům poskytuje odbornou a metodickou pomoc také Asociace školních psychologů.

Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • zavést do školství koncepci kariérového poradenství,
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posílit péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

Pracovníci školního poradenského pracoviště:

 • metodik prevence
 • výchovný – kariérní poradce
 • školní speciální pedagog
 • sociální pedagog
 • školní psycholog

Metodik prevence:
Mgr. Eva Drbalová
Telefon: +420 792 302 534
E-mail: e.drbalova@zswagnerka.cz
Konzultační hodiny: úterý a středa, po předchozí domluvě

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň:
Mgr. Jitka Dopiráková
Telefon: +420 311 623 315
E-mail: j.dopirakova@zswagnerka.cz
Konzultační hodiny: úterý a čtvrtek, po předchozí domluvě

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň:
Mgr. Zaida Jarišová
Telefon: +420 311 623 315
E-mail: z.jarisova@zswagnerka.cz
Konzultační hodiny: úterý a čtvrtek, po předchozí domluvě

Výchovná poradkyně pro volbu povolání:
Mgr. Marie Štembergová
Telefon: +420 311 623 315 E-mail: m.stembergova@zswagnerka.cz
Konzultační hodiny: úterý a čtvrtek, po předchozí domluvě

Speciální pedagog:
Mgr. Jitka Dopiráková
Telefon: +420 311 623 315
E-mail: j.dopirakova@zswagnerka.cz
Konzultační hodiny: úterý a čtvrtek, po předchozí domluvě

Sociální pedagog:
Mgr. Alice Cibarová
Telefon: +420 311 623 315
E-mail: a.cibarova@zswagnerka.cz
Konzultační hodiny: úterý a čtvrtek, po předchozí domluvě

Školní psycholog:
Mgr. Pavel Kroy
telefon: +420 702 071 370
e-mail: kroy@2zsb.cz