Menu Zavřeno

Informace pro 1. stupeň k provozu školy od 12. 4. 2021

Vážení  rodiče,

od 12. 4. 2021 je umožněna výuka žákům prvního stupně rotačním způsobem na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (ZDE).

Rotační výuka bude probíhat dle tohoto rozpisu:

V následujících týdnech se rotačním způsobem bude výuka v těchto cyklech opakovat.

Prezenční výuka bude probíhat podle klasického rozvrhu, který najdete na stránkách školy. Pokud dojde z důvodu organizace výuky od 12. 4. ke změnám v distanční výuce, budou Vás třídní učitelé kontaktovat.

Ochrana dýchacích cest

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (ZDE) je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

Testování žáků

Od 12. 4. 2021 je školám uložena povinnost testovat žáky 2x týdně Ag testy na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení (ZDE).

Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek od 7:45 hod. za přítomnosti třídních učitelů. Příchod žáků je možný od 7:30 hod.

Jedná se o samotestování.

Instruktážní video naleznete ZDE.

V případě žáků 1. až 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít písemný souhlas zákonného zástupce nebo být pověřen zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Toto testování bude probíhat ve vyhrazených učebnách. Dále v ostatních individuálních případech, kdy testovaný žák či student není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozic), je také možná asistence třetí osoby.

Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s testováním svého dítěte, není nucen toto provádět. Ale v souladu s platnými opatřeními se nemůže žák/žákyně účastnit  prezenčního vzdělávání. Budou mu poskytnuty třídními učiteli týdenní plány k samostudiu. Distanční výuka nebude probíhat. Rodič dítě omluví písemně (email třídnímu učiteli).  Tato absence bude akceptována a omluvena.

Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testování se dále neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonní zástupci prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy – potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.

Třída zřízená pro děti IZS

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně naší základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve škole, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Pro děti IZS je školou zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku.

Na děti IZS účastnících se toho programu se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní
 • družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006
 • Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele a dítě přihlásí do třídy IZS na e-mail: skola@zswagnerka.cz.